Trình duyệt không hỗ trợ

Scratch Addons không hỗ trợ trình duyệt bạn đang sử dụng

Bạn cần cập nhật trình duyện của bạn để dùng Scratch Addons.


Chromium 80+

Chrome 80+DownloadHow to update
Microsoft Edge 80+DownloadHow to update
Opera 67+DownloadHow to update
Brave 1.3+Download
Vivaldi 2.11+DownloadHow to update

Yêu cầu hệ thống Hệ điều hành Windows 7+ OS X / MacOS 10.11+ Chromebooks ít hơn ~6 tuổi


Firefox 86+

Firefox 86+DownloadHow to update

Yêu cầu hệ thống: Hệ điièu hành Windows sổ7+ OS X / MacOS 10.12+