Gửi phản hồi

Bạn có gì để nói về Scratch Addons? Hãy cho chúng tôi biết qua phản hồi mẫu đơn này.


Thay thế

Nếu mà bạn cần thay thế, đây là những sự lựa chọn.

It is discouraged to contact one of the contributors through Scratch due to the policy that forbids advertising extensions/userscripts.

By the way, we have a FAQ page for your usual questions.