Localization

Here are some pages about Scratch Addons’ localization (l10n).

For translators

For developers

For Transifex admins


Phần của các trang

  • Localizing Addons

    Localizing addons is easy.

  • Tham gia nhóm bản địa hóa

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc tình nguyện dịch Scratch Addons sang các ngôn ngữ khác! Scratch Addons là một dự án nguồn mở phi lợi nhuận, nơi các nhà phát triển web tình nguyện duy trì tiện ích mở rộng và tạo các tiện ích bổ sung của nó.