Tín dụng

Những người đóng góp

Rất cám ơn những người tuyệt vời này đã đóng góp cho dự án bằng cách làm việc trên Scratch Addons, các tính năng, chủ đề, trang web của nó, v.v. (phím biểu tượng cảm xúc)

Đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào đều được chào đón! Đã đóng góp bằng cách nào đó? Đọc cách đặt tên của bạnở đây.

Dự án này tuân theo đặc điểm kỹ thuật tất cả những người đóng góp. Xem kho lưu trữ của người đóng gópở đây.

182 contributors

Phụ thuộc

Những phần phụ thuộc này đang được sử dụng để tạo ra Scratch Addons.

Extension

Website

Đặc biệt cảm ơn

Đặc biệt cảm ơn đến những người trong danh sách dưới đây.

  • Nền tảng Scratch để tạo Scratch.
  • Tất cả các mô tả người dùng, kiểu người dùng và những người tạo công cụ khác của Scratch.
  • Griffpatch cho sự khởi đầu của Scratch Addons với những tiện ích của anh ấy.
  • Những người gửi đến chúng tôi hàng loạt nhận xét.
  • Tất cả những người đã viết cho chúng tôi một bài đánh giá.
  • Tất cả những người đã đóng góp nhưng không được liệt kê ở đây.
  • Tất cả những người đã hỗ trợ chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào khác.
  • Bạn, với tư cách là người dùng Scratch Addons!