All-in-one browser extension for Scratch

Scratch Addons combines new and existing features and themes for the Scratch website and project editor into one easy-to-access and configurable browser extension.

A browser window with the Scratch Addons popup being opened.

Tính năng

Tiện ích

Scratch Addons bao gồm của addon, đó là tính năng có thể nâng cao trải nghiệm trình thiết kế và trang web Scratch của bạn.

Có thể điều chỉnh

Scratch Addons có dễ dàng sử dụng giao diện để kiểm tra các cài đặt khác nhau của từng tính năng và theme.

International

Not only is English. Scratch Addons có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp và nhiều thứ khác.

Open source code

Scratch Addons miễn phí, mã nguồn mở và được xây dựng bởi cộng đồng Scratcher.

Điểm mạnh

Remember, these are just the highlights. There's more!

Tải xuống

Ready to power up Scratch? Get it now!

Chrome Firefox Edge

...or download it from GitHub or install it from the source.

Users